Samisk konst, slöjd och design under pandemin.

Riksorganisationen Same Ätnam ingår som part i ett projekt lett av Enheten för historia vid Luleå tekniska universitet. I projektet, som heter Pandemi i (sub)arktiska Norr ingår forskare från flera olika områden, och universitet men också Norrbottens museum, Piteå museum enskilda renskötare och Same Ätnam.
Vi samlar vi in erfarenheter och upplevelser från personer som lever eller arbetar i region Norrbotten under Covid-pandemin.


Insamlingar som görs handlar om hur anhöriga till personer med demenssjukdom, den arktiska gruvindustrin, renskötseln, besöksnäringen och människor som lever nära den norska och finska gränsen har upplevt och påverkats av myndigheters restriktioner under pandemin, men också vad de gjort för att begränsa smitta och hur livet varit under pandemin.

De samiska näringarna
För Same Ätnam har det varit viktigt att också synliggöra de samiska näringarna. Då särskilt den samiska slöjden, konsten och designen. Villkoren för näringen skiljer sig mycket från andra kreativa yrken och kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om näringen är bristfälliga.
Ett antal intervjuer har gjorts och fler kommer att göras med samiska näringsutövare.
Genom projektet har vi också fått möjlighet att göra en större kunskapsinsamling genom en enkät. Resultatet från enkäten kan förhoppningsvis bli ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad förståelse och kan användas för att påverka näringens villkor.
Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse har bjudits in att vara med och ta fram frågor som särskilt berör stiftelsen.

Bidra med dina erfarenheter
För att få ett så bra och relevant material som möjligt är det viktigt att få in många svar från näringen. Mer information om projektet och vad det innebär att delta hittar du här, på Luleå tekniska universitets hemsida. Här finns också en sammanfattad information på nord- och sydsamiska.
Enkätsvaren samlas in helt anonymt och sparas med konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än forskare i projektet kan få tillgång till och använda de insamlade intervjuerna och enkäterna. Om en forskare utifrån vill granska materialet måste de skriva på en tystnadsplikt.

Resultatet av forskningen
Resultatet av forskningen kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på seminarier. Same Ätnam kommer också att få tillgång till en sammanställning av materialet som vi kommer att dela med oss av till Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse för att de skall kunna använda detta i sitt utvecklingsarbete.
Vi kommer själva att använda oss av resultatet för att synliggöra de samiska kulturella- och kreativa näringarnas villkor. Och för att försöka påverka beslutsfattare och myndigheter för att förbättra näringens villkor.
För att komma direkt till enkäten kan du klicka här >>
Eller skanna QR-koden med din mobil!

Landsmötet år 2021

Uppdaterad information!

Det kommer att vara möjligt att delta i årets Landsmöte digitalt.
Mötet kommer att hållas lördag den 5 juni kl. 10.00 till c:a 16.00.
Alla är välkomna att delta i mötet, men endast medlemmar som anmält sig kan rösta.Tryck på knappen nedan för att komma till mötet!

Program för dagen
Kl. 10.00 Mötet öppnas
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Unna Saiva – en skändad offerplats 
Kerstin Andersson berättar och presenterar en ny skrift.
Kl. 14.15 Mötet återupptas och pågår till val är klara (c:a 16.00)

Styrelsen och valberedningen kommer att samlas i Lycksele under Landsmötet.
Vi träffas i enlighet med lagstiftning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer här >>
Här kan du läsa om de åtgärder Ansia Resort har tagit för att minska smittspridning >>

All röstning kommer att ske digitalt genom Percap.
Ladda ner appen till din telefon eller dator innan mötet. Du behöver ha ett bank-id för att kunna logga in.
Vill du ha teknisk hjälp kontakta Joakim Påve tel. 070 – 229 71 57
Dokument till Landsmötet hittar du här >>

Anmälan om deltagande mejlas till landsmote@sameatnam.se
Anmälan om deltagande och Ombudslistor skall ha inkommit senast den 21 maj. Glöm inte att uppge personnummer för att kunna rösta!
Observera att ombudslistor skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 maj
Länkar för digitalt deltagande och för röstning mejlas ut i slutet av maj.
Motioner kan mejlas till kansli@sameatnam.se senast den 9 maj
Detta för att alla medlemmar skall ha möjlighet att ta del av dessa i god tid innan Landsmötet.
Nomineringar och förslag till representanter till styrelse och stiftelser kan mejlas till valberedning@sameatnam.se 

På grund av pandemin och de restriktioner som råder kommer Uppsala Sameförening att arrangera Landsmötet år 2022 istället.
Det innebär att vi skjuter fram alla planerade fysiska landsmöten ett år, med start i Uppsala år 2022.

Varmt Välkomna!

Erbjudande böcker!

Vi kommer att sälja ut det lager med böcker vi har.
Förhoppningsvis kommer de nytta och glädje hemma hos någon som vill utöka sitt samiska bibliotek.
Böckerna kostar 75 kronor per styck porto 25 kronor per bok.
Vid köp av minst fem böcker 50 kronor per styck!
Beställ via e-post: kansli@sameatnam.se

En doft av näver och ene av Laila Johansson
Boken är en diktsamling där Laila Johansson beskriver livet och uppväxten i Glen i Jämtland och om längtan hem när hon tvingades bo på internat i nomadskolan.
Utgiven av Same Ätnam och Gáltje är 2004
Här kan du läsa mer om Laila Johansson och höra henne läsa sina dikter >>

Vårt livMin eallin. Mijjen jieleme. Mija viesson
Diktsamling med dikter på samiska (flera varieteter), norska och svenska
Diktare: Ella-Sylvia Blind, Pål Doj, Ailo Gaup, Hans Aslak Guttorm, Rose-Marie Huuva, Laila Jalvi, Martha Jåma, Gustav Kappfjäll, Elsa Kristoffersson, Åsa Kroik, Susanne Kuoljok- Lukkari, Rauni Magga-Lukkari, Iréne Länsman, Tomas Marainen, Britta Marakatt- Labba, Wenche Mortensen, Harriet Nordlund, Kirsti Paltto, Synnöve Persen, Lars Pirak, Sara Päiviö, MajDoris Rimpi,
Isak Saba, Ingrid Sarri, Bengt Goldodis Steggo, Andreas Stångberg, Brita Sundgren,
Anna-Stina Svakko, Stig Gælok Urheim, Paulus Utsi, Elise Walkiapää, Oskar Årén.
Utgiven av Kulturutskottet, Same Ätnam, Arvidsjaur år 1991

Om arbetet med en Sanningskommission

Det pågår just nu ett beredningsarbete inför inrättandet av en Sanningskommission, för att sammanställa och beskriva de övergrepp och oförrätter som ägt rum mot det samiska folket. En sådan komission kan också ge rekommendationer och föreslå åtgärder för att arbeta framåt. Åtgärderna som förhoppningsvis kan bli ett steg mot att reparera de skador som åsamkats det samiska folket och framförallt lägga grunden för en förändring av synen på samer och en ny nationell inriktning som innebär en reell och positiv förändring där diskriminering upphör!
Här kan du läsa mer om Sametingets arbete för en Sanningskommission >>

Samråd för Same Ätnams medlemmar
De öppna samråd som Sametinget planerat att genomföra som en del i arbetet inför en Sanningskommission har försenats på grund av rådande pandemi.
Marie Enoksson som är Sametingets beredande i processen kommer nu att inleda en rad digitala träffar.
Den 7 december kl 18.00 – 20.00 ordnas ett sådant möte för Same Ätnams medlemmar.
Länk till mötet fås genom anmälan till kansli@sameatnam.se
Sametinget har också tagit fram en enkät för att samla in synpunkter och erfarenheter från samer.
Här är en länk till enkäten >>
Du kan också scanna QR-koden med din mobil om du vill komma till Sametingets enkät.

En bild på QR-koden till Sametingets enkät inför Sanningskommissionen
Scanna QR-koden med mobilen för att komma till Sametingets enkät

FN firar 75 år!

Den 24 oktober 1945 trädde Förenta Nationernas (FN) stadgar i kraft. Den 24 oktober är därmed en dag som kännetecknar ett historiskt framsteg för de mänskliga rättigheterna.
Rättigheter som omfattar alla folk på jordens yta. Även om Urfolkens aktiva deltagande inte var en självklarhet från början, så har detta förändrats genom åren och idag är FN ett mycket viktigt forum för världens urfolk.
Urfolksdeklarationen, Permanent Forum och Special Rapportören om urfolks rättigheter, är i dag den naturliga inslag för alla av världens urfolk.
Same Ätnam gläds idag den 24 oktober 2020 med framgången och hyllar det framgångsrika, visionära och viktiga arbetet som FN:s urfolksdelegater och deras föregångare inom ramen för för Förenta Nationerna utfört!

Uttalande till stöd för Mapuchefolket

Mapuche är ett urfolk som lever i nuvarande Chile och Argentina. Trots att nationalstaten Chile skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 pågår sedan många år rasism och ett systematiskt och extremt våld mot Mapuches. Detta har sitt ursprung i konflikter kring land, mark och vatten.
Trots att Chiles militärdiktatur avvecklades för 30 år sedan och landet skrivit under Urfolksdeklarationen ILO 169 har våldet mot mapuches bara ökat. Våldsamma polisrazzior, mord, tortyr, förföljelser och hot är vardag för stora delar av folket.
Genom att använda sig av anti-terroristlagar sitter idag ett stort antal Mapuches som politiska fångar, utan rättegångar i Chilenska fängelser.
Just nu har 27 personer ur Mapuche-folket , som sitter fängslade inlett en hungerstrejk i protestest mot militariseringen, det grova polisvåldet samt kriminaliseringen av ledare för Mapuche.
Styrelsen för Riksorganisationen Same Ätnam har skrivit ett uttalande till stöd för Mapuchefolket och deras kamp.
Här kan du läsa uttalandet >>

Svenska kyrkan vill be det samiska folket om ursäkt

Samiska rådet i Svenska kyrkan har under ett antal år arbetat med frågan om Svenska kyrkans övergrepp mot det samiska folket, och delaktighet i att försöka utplåna den samiska kulturen.
Detta arbete har enligt Svenska kyrkan har handlat om att belysa, förstå och bearbeta historien och konsekvenserna av dessa övergrepp.
Vitboken, Nomadskoleboken och syntesboken ”Samerna och Svenska kyrkan har varit en del i detta arbete. Svenska kyrkan har också varit delaktiga i arbetet med repatriering av samiska kvarlevor.
Nu planerar Svenska kyrkan att offentligt be det samiska folket om ursäkt på kyrkomötets öppnande den 5 oktober 2021 i Uppsala.
Riksorganisationen Same Ätnam är en av de samiska organisationer som bjudits in att delta i planeringen inför denna ursäkt.
Ärkebiskop Antje Jacklén bjöd den 7 oktober in till ett första möte i Luleå inför detta arbete.

För Riksorganisationen Same Ätnam är det viktigt att en ursäkt från Svenska kyrkan också omvandlas till konkreta praktiska handlingar, som bidrar till att bevara, stärka och utveckla samisk kultur, samiska språk och samisk andlighet.

Här nedan finns länkar där den som vill veta mer och ladda ner böcker och artiklar.
Svenska kyrkans Vitbok
Nomadskoleboken
Om Samiska Rådet i Svenska kyrkan
Filmer från symposium om Svenska kyrkan och samerna


Ny styrelse

Under Landsmötet år 2020 valdes Marita Granström till ordförande.
I övrigt valdes ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt nedan:

Stefan Mikaelsson (ordinarie 2 år)
Margareta Påve (ordinarie 2 år)
Veronica Ekeke (ordinarie 2 år)

Mikael Jakobsson (ordinarie 1 år)
Liz-Marie Nilsen (ordinarie 1 år)
Joakim Påve (ordinarie 1 år)

Suppleant 2 år
Inger Jansson
Theresé Hällsten

Suppleant 1 år
Mia Gustavsson
Nicolina Lundmark Hällsten

Mer information om övriga val kommer!

Ny kallelse till Landsmötet

På grund av den pågående Corona-pandemin är vi tvingade att skjuta fram Landsmötet till helgen den 13:e och 14:e juni.  
Mötet kommer att genomföras på plats i Orrestare/Örnsköldsvik.
Mötet kommer även att sändas digitalt direkt. Det kommer vara möjligt att följa med i och delta på mötet via din dator, mobil eller platta. Här hittar du mer information om detta >>
Det kommer också att vara möjligt för ombuden att rösta på distans.
Mer information om hur detta kommer att gå till, och instruktioner för de som väljer att delta i mötet på distans kommer senare.
Här hittar du kallelsen som har gått ut till alla medlemmar!
Anmälan för deltagare på plats i Orrestaare/Örnsköldsvik e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för

Anmäl deltagare via videokonferens e-posta:
landsmote@sameatnam.se
Skriv namn, e-postadress, telefonnummer samt om du är ombud; vem du representerar och röstar för
Deltagande behöver anmälas senast den 1:a juni 2020. Gärna tidigare!
Stöduttalande för återbördande av samiska offergåvor från Unna Saiva

Riksorganisationen Same Ätnam uttalar sitt stöd för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till det samiska folket och förvaltas genom avtal med Sametinget på ett museum i norra Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi.

Antaget på Riksorganisationen Same Ätnams Landsmötet 2021
Läs hela motionen här