Samisk konst, slöjd och design under pandemin.

Riksorganisationen Same Ätnam ingår som part i ett projekt lett av Enheten för historia vid Luleå tekniska universitet. I projektet, som heter Pandemi i (sub)arktiska Norr ingår forskare från flera olika områden, och universitet men också Norrbottens museum, Piteå museum enskilda renskötare och Same Ätnam.
Vi samlar vi in erfarenheter och upplevelser från personer som lever eller arbetar i region Norrbotten under Covid-pandemin.


Insamlingar som görs handlar om hur anhöriga till personer med demenssjukdom, den arktiska gruvindustrin, renskötseln, besöksnäringen och människor som lever nära den norska och finska gränsen har upplevt och påverkats av myndigheters restriktioner under pandemin, men också vad de gjort för att begränsa smitta och hur livet varit under pandemin.

De samiska näringarna
För Same Ätnam har det varit viktigt att också synliggöra de samiska näringarna. Då särskilt den samiska slöjden, konsten och designen. Villkoren för näringen skiljer sig mycket från andra kreativa yrken och kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om näringen är bristfälliga.
Ett antal intervjuer har gjorts och fler kommer att göras med samiska näringsutövare.
Genom projektet har vi också fått möjlighet att göra en större kunskapsinsamling genom en enkät. Resultatet från enkäten kan förhoppningsvis bli ett kunskapsunderlag som kan bidra till ökad förståelse och kan användas för att påverka näringens villkor.
Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse har bjudits in att vara med och ta fram frågor som särskilt berör stiftelsen.

Bidra med dina erfarenheter
För att få ett så bra och relevant material som möjligt är det viktigt att få in många svar från näringen. Mer information om projektet och vad det innebär att delta hittar du här, på Luleå tekniska universitets hemsida. Här finns också en sammanfattad information på nord- och sydsamiska.
Enkätsvaren samlas in helt anonymt och sparas med konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än forskare i projektet kan få tillgång till och använda de insamlade intervjuerna och enkäterna. Om en forskare utifrån vill granska materialet måste de skriva på en tystnadsplikt.

Resultatet av forskningen
Resultatet av forskningen kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på seminarier. Same Ätnam kommer också att få tillgång till en sammanställning av materialet som vi kommer att dela med oss av till Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse för att de skall kunna använda detta i sitt utvecklingsarbete.
Vi kommer själva att använda oss av resultatet för att synliggöra de samiska kulturella- och kreativa näringarnas villkor. Och för att försöka påverka beslutsfattare och myndigheter för att förbättra näringens villkor.
För att komma direkt till enkäten kan du klicka här >>
Eller skanna QR-koden med din mobil!