Sameföreningar

Loggan är utformad av Lars Levi Sunna, Slöjdare och konstnär från Årosjokk.

Vad heter er sameförening?
Sameföreningen i Stockholm
När bildades den?
Augusti 1947
Vet du något om föreningens historia?
Finns en skrift om sameföreningens 50 åriga historia. Enligt Patrik Lantto blev sameföreningens medlemsansökan i SSR häftigt debatterad på landsmötet i början av 50-talet: Skulle det vara möjligt att sameföreningar utan renskötande medlemmar skulle kunna vara medlemmar? Ansökan godtogs dock. Sameföreningen gick ur SSR efter några år. Men har återkommit senare. Medlemskapet i RSÄ är okänt.

Varför bildades föreningen?
Som en kamratförening med unga samer nyligen inflyttade i Stockholm.

Hur bildades föreningen?
Av tre unga damer på ett möte i en av kyrkans lokaler. Bland dem var Louise Bäckman.
Vad för aktiviteter håller föreningen i?
Kött- och paltfest, språkcirklar och språkkaféer, slöjdkurser, föreläsningar, dans, teaterföreställningar, samråd med regionens och stadens förvaltningar.

Driver föreningen någon eller några särskilda frågor?
Språk och kulturfrågor

Hur länge har du varit ordförande för föreningen?
Nik Märak har varit ordförande sedan dec 2017. Ställer inte upp för omval vid årsmötet 2021.

Vilka kan bli medlemmar i föreningen?
Samer, inklusive make/maka och barn, andra kan bli individuella stödmedlemmar utan rösträtt

Hur betalar man in medlemsavgiften?
Man registrerar en medlemsansökan som godkänns av styrelsen. Därefter får den nya medlemmen faktura för sin medlemsavgift.

Silbonah Sámesijdda bildades 1997 i Rödingsträsk. Vi hade då i flera år försökt arbeta med skogssamernas historia i området, men RAÄ(Riksantikvarieämbetet) valde att flytta medel för inventering från Norrbotten till de sydligaste delarna av landet. Vi kunde inte heller arbeta genom samebyn, berörda kommuner var inte intresserade och Bodens kommun, som Rödingsträsk tillhör, ansåg inte att vi kunde söka kulturbidrag då vi inte arbetar med kulturfrågor.

Vid första mötet samlades 13 fastighetsägare och andra intresserade med rötter i byn. Till föreningens ordförande valdes Agneta Silversparf (Mikaelsson).

Genom att bli en utvecklingsgrupp i Bodens kommuns byautvecklingsarbete fick vi resurser att starta vårt arbete med dokumentation, inventering och intervjuer. En avgörande insats av Sametingets kulturråd gjorde att arbetet tog fart och 2002 kunde vi starta ett EU-projekt om Rödingsträsks historia, renen och folket som resulterade i en rapport.

Vi har också haft ett projekt inom Árbediehtu – den traditionella kunskapen är ett ständigt pågående projekt som drivs i föreningen mer eller mindre intensivt.

Vid millennieskiftet startade vi den första slöjdkursen. Den har följts av många, i bl a Harads, Södra Harads, Älvsbyn, Tväråsel, Bredsel och Boden. Här har den hållits stationärt i 3 – 4 år i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har under några år träffats under veckosluten 4 – 5 gånger årligen.

En nybörjarkurs i lulesamiska har hållits, men bristen på lärare gör att vi inte kan fortsätta den efterfrågade verksamheten.

Samiska frågor är det som förenar oss, och särskilt då de som rör skogssamer både förr och nu. Allt från lagstiftning till släktskap. Ett stort arbete är att ge medlemmarna tillgång till sin släkthistoria så långt tillbaka som man kan komma.

En medlemstidning ges ut varje kvartal sedan 2005, nästa nummer blir nr 60. Den innehåller alster från medlemmarna, artiklar och berättelser om skogssamer, historia, lagstiftning, personliga berättelser mm. Och förstås en hel del släktforskning. Vi har även en egen hemsida och en Facebook-sida där vi delar information, fakta och foton.

Vi är aktiva inom en rad områden; i samarbete med Sametinget deltar vi i de konferenser, seminarier, utbildningar mm som ordnas. Den som är intresserad inom ett visst område erbjuds att förkovra sig inom detta.

Som medlemmar i Same Ätnam deltar vi årligen vid landsmötet med fem ombud. Vi är också representerade i styrelsen och andra organ inom RSÄ.

Idag har vi 326 medlemmar, som är spridda från Soppero i norr till Helsingborg i söder. Norrbotten har dock de flesta medlemmarna. Då och då, med något års mellanrum, anordnar vi medlemsträffar där vi under avslappnade former stärker banden till varandra och till den samiska kulturen samt bekantar oss med de marker som haft och har betydelse för medlemmarna.

Silbonah är öppen för alla som vill verka inom sameföreningens målsättning och betalar fastställd medlemsavgift. Den inbetalas till Nordea, pg 619 97 50 -8, 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familj.

Susanne Andersson, Jokkmokk, är sameföreningens ordförande sedan 2019.

Kort historik om föreningen

Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening bildades 1977 på initiativ av Alice Uhlander, Bjärtrå, född i Tana, Norge.

Vår förening är en länsförening, tidigare fanns vår samlingsplats mitt i länet, vid Gålsjöbruk. Där hade vi byggt en torvkåta av bågstångstyp, en visthusbod på fyra stolpar och en tältkåta. Nu har vi etablerat ett sameviste på Norra Berget i Sundsvall. Föreningen har uppfört en samlingskåta, en bågstångskåta och en visthusbod. Fasta tider då samevistet är öppet är vid julmarknaden andra advent, barnens vasalopp i februari, Valborgsmässoafton samt Skogens dag i september.

 Föreningen har till uppgift att verka för spridandet av den samiska kulturen. Skapa kontakt mellan samer och sameättade i länet. Vi tar även emot stödjande medlemmar som delar våra värderingar. Föreningen har till uppgift att främja kunnighet i samisk slöjd och konsthantverk samt verka för samisk språkvård.

Föreningen arrangerar kurser i samisk slöjd. Vi slöjdar i renskinn, tenntråd och kläde. Kursledaren Lena Lundin Scott lär även ut slöjdtermer på sydsamiska.

Vår förening anordnar olika aktiviteter t ex renkok varje höst. Vi äter en traditionell samisk måltid. 2016 bjöds Sagka Stångberg in i samband med renkoket och höll ett föredrag om den nyutkomna Vitboken av Svenska Kyrkan. Vi uppmärksammar den samiska nationaldagen.  
Vi är medlemmar i SSR, (Svenska Samernas Riksförbund),
RSÄ (Riksorganisationen Same Ätnam)

Giron sámi teáhter

Medlemskap
Samer och deras familjer samt andra intresserade och stödjande medlemmar kan vara medlem. 
Medlemsavgiften är för enskilda 100 kronor/år och familj 150 kr/år.
Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5687 – 0405  SWISH 1235014675

Ordförande Mona Gadd 070 563 8313